گواهینامه ها

گواهینامه های اخذ شده

پروانه
فنی و مهندسی
گواهینامه انجمن مهندسان
کنترل و ابزار دقیق
گواهی عضویت
انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی
نامه نمایندگی
شرکت فوجی الکتریک
نامه نمایندگی
شرکت مگنترول